Нека обединим сили
Общи ценности
Общи молитви
Призив за мир
Хората на Писанието в Исляма
Интелектуална борба
Радикализъм
Мюсюлманите и хората на Писанието в Историята
Последни постижения
Ислям за начинаещи

Книги
 • Исус (м.н.) ще се върне
 • Исус (м.н.) не е Божий син, а Божий пророк
 • Като вярващи в Бога и Неговите откровения, нека се обединим във вярата, любовта и да
  се подчиним на нашия Господ и Създател, и да Му се помолим за просвещение. Когато Мюсюлмани, Християни и Евреи се обединят под това “общо слово”, когато те осъзнаят, че са другари, а не врагове, и когато видят, че истинските врагове са атеизмът и безбожието, то тогава светът ще се превърне в едно напълно различно място. Войните, антагонизмът, страховете и насилието ще достигнат своя край и ще възникне една нова цивилизация, основана на това “общо слово”, основана на любов, уважение и спокойствие.


  Изповядващите Юдейството, Християнст-вото и Исляма, без значение къде и кога живеят, притежават едни и същи морални ценности. Въздържане от убийство, краж-ба, прелюбодеяние и блудство, лъжа, несправедливост и всякакъв вид злодеяния, както и да се обръщат към другите с любезност и уважение, са основни ценности признати от всички вярващи. По този начин те реагират по един много подобен начин, въпреки че същест-вува разлика във възгледите и обичаите им.

  Бог е този, Който е сътворил човека,
  и несъмнено знае най-добре какво е неговото състояние и неговите нужди. Следователно всеки човек трябва да следва пътя предопределен от Бог, Който напътва човечеството още от сътворението на Адам (м.н.) и Ева посредством Своите пророци и книги,
  и му е разкрил добродетелите, вярванията и образците на поведение, които Той одобрява. Тези, които усвоят този начин на живот и нравствен модел, могат да се надяват щастие, удоволетворение и красота както в земния, така и в отвъдния си живот.  Бог заповядва на вярващите да живеят в мир един с друг и да го защитават от тези, които планират да водят война без оправдание, както и да проклинят тези, които причиняват безредици и убиват невинни хора.


  В целия Ислямски цвят Евреи, Християни и Мюсюлмани са живяли заедно в мир и безо-пасност в продължение на векове. Хората
  на Писанието се занимавали с търговия и придобивали собственост колкото си поже-лаят, така както можели свободно да избират и работят различни професии, така можели да заемат и длъжности в държавната администрация, а дори и в двореца. Те се ползвали с най-вишата степен на свобода на мисъл и изразност, и са извършили научни и културни постижения, които и днес все още са с нас.


  Задължение на всички правоверни, искрени, добросъвестни и благоразумни Християни, Евреи и Мюсюлмани е да се обединят срещу злото, да съберат силите си в идеологичес-ката борба и да работят заедно в единство и хармония. Бог е повелил следното в Корана:

  А които са неверници, те са ближни един на друг. Не извършите ли това, ще има заблуда по земята и голяма развала. (Коран, 8:73)  Невежеството позволява на радикализма да намери нови подръжници, въпреки че представлява едно вредно и унищожително движение. Погрешно информираните или едностранчиво информирани хора са уязвими на екстремистките движения, като усвояват техните идеи без да размислят внимателно над тях.
  Съвместните идеологически усилия на членовете и на трите Божии религии ще премахнат условията, които благоприятствуват за радикализма.


  Всеки, който разгледа безпристрастно Ислямската история и взаимоотношенията между Мюсюлманите и Евреите и Христия-ните, живяли под Ислямска власт, ще се натъкне на следния факт: хората на Писанието винаги са живяли в мир и спокойствие под Ислямско управление. Понякога Евреите и Християните, които са били потиснати от собствените си религиозни или политически управници, са потърсили убежище и безопасност в Мюсюлманските държави.


  През последните години се забелязва едно топло сближаване на трите Божествени религии, което се основава на взаимно разбирателство и симпатия.

  Напълно погрешно е да се правят преценки и изказват мнения относно Ислямът и Мюсюл-маните без да бъде разгледан Корана, за да се установи дали дадено действие е вклю-чено в него, или не. Разглеждайки начина на живот на едно-единствено общество може само сериозно да заблуди човекът, който се опитва да разбере Исляма и да си създаде мнение за него. Първо, това, което трябва да се направи е да се получи информация за Исляма от истинският му източник - Коранът.

   

  Исус е жив и че ще се върне отново на Земята. Пророкът Мохамед (с.а.с) съобщава с големи подробности как Исус ще се върне по чуден начин на Земята, през последните времена и ще донесе мир, справедливост и щастие, като обедини всички вярващи в една обща религия и морал. Това е благородното Божие обещание и няма съмнение, че ще се изпълни. Нещо повече, Пророкът Мохамед и ислямските първенци, които тълкуват неговите думи, дават подробна информация за знаменията, които ще предхождат Второто Пришествие на Исус, и посочват един определен период, когато това ще се случи. Почти всички знамения вече са се изпълнили. А посоченият период е първата половина на 21ви век, в който сега живеем.


  НОВИ СТАТИИ  НОВИНИ

  Конференция озаглавена 'РЕЛИГИИТЕ ПОРИЦАВАТ ТЕРОРИЗМА' бе проведена успешно на 23 юни 2003 в Истанбул - Турция. На срещата присъстваха 200 поканени госта, всеки един от които виден член на различните религиозни общества и организации от широко разнообразие от държави като Турция, Русия, България, Израел, Съединените щати, Италия и Франция. Сред публиката бяха и няколко турски народни представители и политици.


   


  Свалете Word (doc)
  Също налични Турски, Английски

  АБОНИРАЙ СЕ
  Получете безплатният ни информационен бюлетин

  РАБОТЕТЕ С НАС
  Искате ли да превеждате или публикувате нашите материали?
  Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя.