НЕКА ОБЕДИНИМ СИЛИ

 

Призив към хората на Писанието: "НЕКА ОБЕДИНИМ СИЛИ"

Членовете и на трите Божествени религии вярват в единството на Бог, че Той е сътворил Вселената и всички живи същества от небитието, и че хората трябва да водят своя живот според Божието откровение. Моралният модел и образци на социалния живот, съдържащи се в онези части от Стария и Новия завет, които се смята, че не са променени, много приличат на тези от Корана.

Разбира се, съществуват някои съществени различия от гледна точка на вярата, които са се превърнали в предмет на спорове и дори на войни между трите Божествени религии. Но през време, когато антирелигиозните и атеистически идеологии властват над света, е необходимо да се наблегне на приликите между трите религии, а не на разликите.

Да оставим настрана нашите различия не е нещо невъзможно. Помислете си какво се случва, когато научим за спасителни кампании, организирани в помощ на оцелелите от земетресения или наводнения в голям мащаб. Нещо общо привлича вниманието ни пред лицето на тези картини и не след дълго хора от различни държави, нации и религии мобилизират себе си и своите средства, за да се обединят помежду си и да спасят пострадалите хора. Дори държави, които се мразят помежду си, в такива трудни времена оставят взаимната си омраза настрани и се втурват да помогнат на засегнатата страна, без да помислят дори и за секунда. И именно това е и нещото, което човечеството трябва да направи. Би било изключително безсъвестно да се изкарват на дневен ред минали проблеми, конфликти, караници, спорове и предразсъдъци, докато хората безпомощно чакат да бъдат спасени изпод развалините на домовете им или от опасността от удавяне.

Нека онагледим ситуацията на нациите по света: глобални дейности на атеистическите и материалистически идеологии, социална дегенерация, морален крах, бедност, глад, нарастващи злини, разпаднали се семейства, духовно гладни хора, престъпност, убийства, сблъсъци, конфликти, войни и безредици… Несъмнено тези и още много други злодеяния повличат света с обезпокоителна скорост към едно духовно, а също така и физическо унищожение. Атеистическият материализъм и другите пагубни идеологии заплашват живота на хората както тук на земята, така и в Отвъдното. Всичко това показва, че милиарди хора в действителност не се различават от жертвите на природните бедствия, които очакват да бъдат спасени.

Задължение на всички правоверни, искрени, добросъвестни и благоразумни Християни, Евреи и Мюсюлмани е да се обединят срещу злото, да съберат силите си в идеологическата борба и да работят заедно в единство и хармония. Този съюз трябва да бъде основан на принципите на любов, уважение, толерантност и сътрудничество. Не трябва да се забравя спешността на ситуацията и трябва да бъдат захвърлени караниците, споровете и всички останали създадени от човека (и следователно изкуствени) бариери между хората.

Когато погледнем към Стария завет, Новия завет и Корана, ние виждаме, че те всички препоръчват любезни слова и държание в отношенията между хората. Отношението на Християните към другите е описано в Новия завет по следния начин:

… всякога търсете доброто един на друг и на всичките. (1 Солуняни 5:15)

Н икого да не хулят, да бъдат не свадливи, а тихи, и да показват всяка кротост към всички човеци. (Тит 3:2)

Старият завет съобщава, че Евреите трябва да се отнасят добре с хората:

Търсете доброто, а не злото, за да останете живи - и тогава Господ Бог Саваот ще бъде с вас, както вие казвате. Намразете злото, обикнете доброто и възстановете правосъдие при портите ... (Амос, 5:14-15)

В Корана Бог набляга на значението на целомъдрието, праведността и отвръщането на злото с добро и повелява на Мюсюлманите да се отнасят към Християните и Евреите добронамерено и толерантно. Коранът ясно съобщава, че хората на Писанието са по-близки до Мюсюлманите от съдружаващите (т.е. от идолопоклонниците или атеистите).

Въпреки че вярванията и обичаите на някои Евреи и Християни вече не съответстват на първичните Божествени откровения, низпосланите им книги все още съдържат морални ценности, основаващи се на Божественото откровение, и критерии за добро и зло. Ето защо храната на хората на Писанието е разрешена за Мюсюлманите и обратно. Мюсюлманите също така могат да взимат за съпруги Християнки или Еврейки, защото:

Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях, и целомъдрените жени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, ако им дадете техните отплати ­ с целомъдрие, а не с разврат, и без да се взимат приятели. А който се отрече от вярата, делото му се проваля и в отвъдния живот е сред губещите. (Коран, 5:5)

Тези правила показват, че Мюсюлманите и хората на Писанието могат да установят добри отношения помежду си чрез сключване на брак и организиране на пиршества, като и двете позволяват формирането на топли човешки отношения и спокойно единство. Немислимо е Мюсюлманите да мислят по друг начин, при положение, че Коранът препоръчва сдържаност и толерантност.

Следователно, Мюсюлманите трябва да се обръщат към Евреите и Християните с уважение и учтивост, и да ги уведомят за съобщения в Корана призив за обединяване “към едно общо слово”. Тайната на един такъв съюз може да бъде открита в следния призив:

Кажи: “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас ­ да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!”... (Коран, 3:64)

 

Мюсюлманите обичат Пророците Муса [Мойсей] (м.н.) и Исус (м.н.)

През всяка една епоха Бог е изпращал пророци, за да предават Неговите откровения на човечеството. Пророците са избрани при Бог и следователно са облагодетелствани от Него. Пророците, които са сътворени с възвишен морал, служещ за пример на всички хора, са проповядвали Божията религия, повелявали са доброто и са възбранявали злото, и са помогнали на хората да повярват.

Коранът дава множество примери за живота на народи и хора от миналото и изпратените им пророци. Тези разкази разкриват детайли от тяхната проповед относно Бог и Неговата религия, тяхната идеологическа борба срещу неверниците и отговорите, които получават от хората, които призовават към вярата. Търпението, себеотрицанието, искреността, внимателността и останалите възвишени човешки добродетели на пророците са дадени за пример на всички хора. Мюсюлманите вярват във всички пророци, които Бог е избрал, за да разкриват истината пред човечеството. В Корана Бог е съобщил, че религията, която е разкрил на Нух [Ной] (м.н.) и Ибрахим [Авраам] (м.н.), също така е разкрил и на Муса [Мойсей] (м.н.), Исус (м.н.) и Мохамед (с.а.с.):

Той предписа за вас в религията онова, което завеща на Нух, и онова, което разкрихме на теб [о, Мухаммад], и онова, което завещахме на Ибрахим и на Муса, и на Иса: “Привържете се към религията и не се разединявайте в нея!” За съдружаващите е тежко онова, към което ги зовеш. Бог избира за Себе Си когото пожелае и напътва онзи, който се обръща към Него. (Коран, 42:13)

Бог също така ни съобщава, че Пророкът Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) представлява идеален пример за всички хора, които вярват в Бог и Съдния ден (Коран, 33:21), което е и причината, поради която Мюсюлманите се стремят да придобият този морал, да следват неговия благороден път и да се превърнат в хора, които да получат Божието одобрение. Разказите от Корана за Исус (м.н.) и Муса [Мойсей] (м.н.), чийто живот е описан с някои подробности, съдържат множество примери на мъдрост и нравственост за Мюсюлманите.

Бог разкрива, че Муса [Мойсей] (м.н.) и брат му Харун [Аарон] (м.н.) са били Негови облагодетелствани раби:

И въздарихме Муса и Харун [с пророчеството]. И спасихме и тях, и народа им от огромното бедствие. И им помогнахме, и те бяха победителите. И дадохме на двамата разясняващото Писание. И ги насочихме по правия път. И оставихме за тях спомен сред сетните. Мир за Муса и Харун! Така награждаваме Ние благодетелните. Двамата бяха от Нашите вярващи раби. (Коран, 37:114-122)

Бог изпратил Муса [Мойсей] (м.н.) на поробените от Фараона синове на Исраил и: “После на Муса дадохме Писанието за пълнота на онзи, който е благодетелствал, и с разяснение за всяко нещо, и с напътствие и милост, за да повярват в срещата със своя Господ” (Коран, 6:154). Коранът разкрива как Муса [Мойсей] (м.н.) е бил избран:

Стигна ли до теб разказът за Муса? Когато видя огън, рече на семейството си: “Почакайте! Съзрях огън. Ще ви донеса оттам главня или ще намеря при огъня напътствие.” И когато стигна там, бе призован: “О, Муса, Аз съм твоят Господ. Свали сандалите си! Ти си в свещената долина Тува. Аз те избрах. И чуй какво ще ти бъде разкрито!” (Коран, 20:9-13)

Пророкът Муса [Мойсей] (м.н.) провел една голяма борба както срещу Фараона и близкото му обкръжение, така и срещу лицемерите и хората със слаба вяра от собствения му народ, и се е превърнал в пример за всички хора със своето смирение пред Бог и своята вяра, търпение, смелост, себеотрицание, разум, решителност и ентусиазъм. Мюсюлманите изпитват дълбоко уважение към него.

Пророкът Исус (м.н.) е представен като “пратеник на Бог и Негово Слово” (Коран, 4:171), а също и като “знамение” (Коран, 21:91) за хората. Коранът разкрива някои поучителни сведения относно неговата мисия, чудеса и живот. Например:

Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Бог те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Бог]. (Коран, 3:45)

Естеството на Божието откровение, което той получава, е описано по следния начин:

И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите. (Коран, 5:46)

Както е разкрито в Корана, Исус (м.н.) е разграничен от останалите пророци от няколко гледни точки. Най-съществената от тях е, че той не е умрял, а е бил издигнат при Бог и ще се завърне на Земята. В Корана е казано, че “не са го убили и не са го разпнали” (Коран, 4:157), а Бог го е въздигнал при Себе си. Коранът също така разкрива сведения относно неговото Второ пришествие и бъдещ живот. Имайки предвид, че всички събития, които са предсказани в Корана, вече са се случили, то Мюсюлманите очакват неговото завръщане с голямо вълнение и ентусиазъм и правят всичко, което е по силите им, за да се подготвят за това пришествие.

 

 

НАЗАД

Начало | Нека обединим сили | Общи ценности | Общи добродетели | Призив за мир
Хората на писанието в Исляма | Съюзничество в интелектуалната борба
Обединяване срещу радикализма | Мюсюлманите и хората на Писанието в историята
Последни постижения | Ислям за начинаещи | Исус не е умрял | Исус (м.н.) не е Божий син, а Божий пророк
За Автора | Връзка с нас | Сродни сайтове
Email: info@obedinenienareligiite.com

Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя.