Пророкът Ибрахим [Авраам] (м.н.) е бил правоверен

Бог разкрива, че е сътворил закон и път за всички нации. През цялата история Той е изпращал пророци на народите, за да им съобщят Неговите закони, заповеди и забрани. В основата си всички пророци са призовавали своите народи да повярват и да се прекланят на Бог и да се подчинят на ограниченията, които Той е установил за човечеството. С други думи, всички истинни религии в автентичната си форма са основани на принципите да не се съдружава никой с Господа и на стремежа за спечелване на Божието благоволение, милост и Рай. От всички нации се очаква непременно да следват Божията воля и да вършат праведни дела, за да могат да спечелят Неговата награда:

... За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Бог, щеше да ви стори една общност, но [така стори], за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Бог и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие. (Коран, 5:48)

На хората на Писанието е даден различен закон от този на Мюсюлманите, но всички искрени Евреи, Християни и Мюсюлмани трябва да Му се отдадат от все сърце, да вършат добро и да се надпреварват в извършването на добри дела. Всеки един от тях, който вярва в съществуването и единството на Бог и Отвъдното и върши добри дела, в действителност следва истинната религия, разкрита на Ибрахим [Авраам] (м.н.).

Бог разкрива, че Адам (м.н.) е първият от дългия род от пророци, към който също така спадат и неговите потомци Нух [Ной] (м.н.) и Ибрахим [Авраам] (м.н.):

Мир за Нух сред народите! Така награждаваме Ние благодетелните. Той бе един от Нашите вярващи раби. После издавихме другите. И сред неговите последователи бе Ибрахим. (Коран, 37:79-83)

От Корана научаваме, че Ибрахим [Авраам] (м.н.) е бил правоверен, което означава човек, който се е отдал на Божията воля, в никакъв случай не отстъпва в името на религията си и е благочестив. В един айят Бог повелява на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) да се подчини на тази религия:

После ти разкрихме [о, Мухаммад]: “Следвай религията на Ибрахим правоверния!” Той не бе от съдружаващите. (Коран, 16:123)

Неговите синове, внуци и останалите благочестиви вярващи, произлезли от неговия род, са приели истинната вяра, която Бог е проявил на Ибрахим [Авраам] (м.н.). Този факт е съобщен в някои айяти от Корана така:

А кой друг се отвръщаше от вярата на Ибрахим, освен онзи, който е безразсъден за себе си? Него [Ибрахим] Ние избрахме в земния живот, а в отвъдния той е от праведниците. Когато неговият Господ му рече: “Отдай се!” ­ той рече: “Отдадох се на Господа на световете.” И завеща това Ибрахим на синовете си, [а също] и Якуб: “О, мои синове, Бог избра вашата религия ­ умирайте само отдадени!” Нима бяхте свидетели, когато смъртта се приближи до Якуб и той рече на своите синове: “На какво ще служите след мен?” Рекоха: “Ще служим на твоя Бог и на Бога на твоите предци Ибрахим и Исмаил, и Исхак ­ на Единствения Бог, и Нему ще бъдем отдадени.” (Коран, 2:130-133)

Както бихме могли да видим, религията изповядвана от Ибрахим [Авраам] (м.н.) представлява допирната точка на Мюсюлмани, Евреи и Християни. За Мюсюлманите любовта, уважението и вярата в Ибрахим [Авраам] (м.н.) са също толкова важни, колкото и за Християните и Евреите. Но не трябва да се забравя, че тези, които съблюдават неговия морал, са тези, които са най-близко до него. Със своята запалена вяра в Господа, дълбоката си обич към Него, съблюдаването на всички Негови заповеди с охота и възвишената си нравственост е даден за пример на цялото човечество. Както Бог казва:

Най-близките хора до Ибрахим са онези, които го последваха, и този Пророк, и тези, които повярваха. Бог е Покровителят на вярващите. (Коран, 3:68)

Следователно всички Евреи и Християни, които вярват в Бог от цялата си душа, подобно на Ибрахим [Авраам] (м.н.) и последвалите го вярващи, трябва само да се обърнат към Бог и да последват примера на целомъдрие, искреност и проницателност на този велик Пророк. Най-добрият начин човек да покаже обичта, покорството и близостта си до пророците е да им подражава. Мюсюлманите не правят разлика между пророците и това, което им е разкрито, тъй като Бог заповядва така:

Кажете: “Вярваме в Бог и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.” (Коран, 2:136)

 

Начало | Нека обединим сили | Общи ценности | Общи добродетели | Призив за мир
Хората на писанието в Исляма | Съюзничество в интелектуалната борба
Обединяване срещу радикализма | Мюсюлманите и хората на Писанието в историята
Последни постижения | Ислям за начинаещи | Исус не е умрял | Исус (м.н.) не е Божий син, а Божий пророк
За Автора | Връзка с нас | Сродни сайтове
Email: info@obedinenienareligiite.com

Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя.